Boolean i String u Pajtonu

Boolean

Boolean je vrsta podataka koja u programskim jezicima može imati samo dve vrednosti, true ili false. S tim u vezi, ni Pajton nije ništa drugačiji, osim što se kod njega te vredsnoti pišu velikim početnim slovima: True i False. Da bi proverili istinosnu vrednost unutar Pajtona, upotrebljavamo bool() funkciju propuštajući joj kao argument ono što želimo da bude provereno. Tako sledeći izrazi nam vraćaju True ukoliko ih upotrebimo u Pajton terminalu:

bool("abc")
bool(123)
bool(["jabuka", "visnja", "banana"])

Ali će nam zato sledeći izrazi vratiti False:

bool(False)
bool(None)
bool(0)
bool("")
bool(())
bool([])
bool({})

 

String

Stringovi su vrsta podaaka koji služe da se u njima čuvaju tekstualne vrednosti. Primer za takav podatak je: ime = "Edutech škola programiranja"

Stringovi, kao i sve druge vrste podataka imaju funkcije koje se mogu izvršavati na njima kako bi im se promenila vrednost. To su metode koje su date sa samim jezikom pa ih možemo upotrebljavati bez problema. Evo neke od metoda koje su najupotrebljavanije za manipulaciju stringovima u Pajtonu:

capitalize() Pretvara prvo slovo svake reci u veliko slovo
casefold() Prebacuje sve u mala slova
count() Vraća broj ponavjanja određene vrednosti u stringu
endswith() Vraća boolean vredsnot na pitanje da li se string završava određenom vrednoću
find() Vraća na kojoj poziciji se nalazi tražena vrednost
join() Spaja dve string vrednosti
replace() Vraća string u kojem je promenjena jedna vrednost drugom vrednošću
split() Vraća listu napravljenu od stringa koji je podeljen na određenoj vrednosti