Karakteristike algoritama

  1. Algoritam je konačan. Algoritam daje rešenje primenom konačnog broja algoritamskih koraka. To znači da može da ima 5, 100, 10000, 1000000 koraka, ali ne može da ima beskonačno. Kada broj koraka nije unapred poznat, treba predvideti postupak koji ograničava broj koraka.
  2. Algoritam je definisan. Svaki algoritamski korak mora da bude jednoznačno definisan. Ne smemo tako pisati algoritam, da nekom ko ga čita kasnije bude nejasno šta smo u nekom koraku hteli da uradimo. Treba predvideti sve slučajeve bez obzira na različite počtne podatke.
  3. Algoritam može da ima jedan ili više ulaznih podataka. Ulazni podaci mogu da se navedu na početku ili se unose u toku samog algoritma.
  4. Algoritam mora da ima jedan ili više izlaznih podataka. Najzad, algoritme i pravimo zato da bismo dobili neke rezultate.
  5. Algoritam bi trebalo da bude efikasan. Zahteva se postizanje traženog rešenja u što kraćem vremenu i uz primenu što manjeg broja algoritamskih koraka
  6. Algoritam mora biti ostvarljiv u računaru. To znači da sve korake koje napišemo u našem algoritmu zaista možemo da izvršimo i na računaru.
  7. Rezultat svakog koraka je striktno definisan i zavisi od ulaznih podataka i rezultata prethodnog koraka.
  8. Algoritam se zaustavlja nakon određenog broja izvršenih instrukcija.