Komunikacija sa bazom podataka u PHP jeziku

Jedna od velikih prednosti PHP skript jezika je što je u stanju da vrlo brzo i sa lakoćom komunicira sa bazom podataka. Najčešće se u kombinaciji sa PHP jezikom koriste SQL baze podataka pa zato programeri koji pišu PHP programe upotrebljavaju i programe za SQL jezik kao što su WAMPP, MAMPP ili XAMPP. Potrebno je da imate instalirano na vašem lokalno računaru neki od ovih programa kako bi vaša PHP skripta mogla da ubacuje podatke u bazu, da ih menja ili iz nje izvlači i prikazuje podatke korisnicima programa.

Ovde ćemo prikazati kratak program u PHP-u koji izvlači podatke iz baze i prikazuje ih na web stranici.

$konekcija = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'fabrika'); // ovako se povezujemo sa bazom koja se zove fabrika

// i koja se nalazi na localhostu
$vratiSve = 'SELECT * FROM radnici'; // iz baze uzimamo sve iz tabele koja se zove radnici

function vratiIzBazeSve($konekcija, $vratiSve){
$vraceno = mysqli_query($konekcija, $vratiSve);
return $vraceno; // onom fajlu koji pozove funkciju vratiSveIzBaze() biće predati svi podaci dobijeni iz tabele radnici
}

Sada kada imamo ovu funkciju, možemo je iskoristiti da bi odštampali na web stranici sve što se nalazi unutar tabele radnici:

$redovi = vratiIzBazeSve($konekcija, $vratiSve);
echo ”
<table class=’table’>
<thead>
<tr>
<th>Id</th>
<th>Ime</th>
<th>Prezime</th>
<th>Godine</th>
<th>Smena</th>
<th>Plata</th>
<th>Radno mesto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
“;
while($red = mysqli_fetch_assoc($redovi)){
$Id = $red[‘Id’];
$Ime = $red[‘Ime’];
$Prezime = $red[‘Prezime’];
$Godine = $red[‘Godine’];
$Smena = $red[‘Smena’];
$Plata = $red[‘Plata’];
$RadnoMesto = $red[‘RadnoMesto’];
echo “<tr>
<td>$Id</button></td>
<td>$Ime</td>
<td>$Prezime</td>
<td>$Godine</td>
<td>$Smena</td>
<td>$Plata</td>
<td>$RadnoMesto</td>
</tr>”;
}
echo “</tbody></table>”;