Prebacivanje iz binarnog u heksadecimalni brojevni sistem i obrnuto

Slično kao i kod prebacivanja binarnog u oktalni, posmatraćemo osnove binarnog i heksadecimalnog sistema. Osnova binarnog sistema je 2, a heksadecimalnog 16=24. Zbog ovog četvrtog stepena dvojke mi ćemo svaku četvorku cifara našeg binarnog broja zameniti sa po jednom heksadecimalnom cifrom gledajući zdesna nalevo. Ukoliko broj cifara našeg binarnog broja nije deljiv sa 4, možemo mu sa leve strane dopisati jednu, dve ili tri nule.

Primer: Broj 1010110110(2) zapiši u heksadecimalnom obliku.

Kao i malopre, koristićemo tabelu.

Binarni 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0
Heksadecimalni 2 B 6

Broj cifara ovog binarnog broja nije deljiv sa 4 i zato smo sa leve strane dopisali dve nule.

Rešenje je 1010110110(2) = 2B6(16)

Prebacivanje heksadecimalnog broja u binarni sistem sličan je prebacivanju oktalnog broja u binarni sistem, s tim što u ovom slučaju svakoj heksadecimalnoj cifri pridružujemo odgovarajuću četvorku binarnih cifara.

Primer: Broj 3C(16) zapiši u binarnom obliku.
Heksadecimalni 3 C
Binarni 0 0 1 1 1 1 0 0

Nule sa leve strane dobijenog binarnog broja možemo da izostavimo, tako da dobijamo

3C(16) = 111100(2)

Iz ovih primera se lako uočava da se velike vrednosti u oktalnom i heksadecimalnom sistemu zapisuju sa mnogo manje cifara nego u binarnom sistemu što je još jedan od razloga za upotrebu ovih sistema u računarstvu.