Prebacivanje iz heksadecimalnog u dekadni brojevni sistem

Ovde ćemo se osvrnuti na cifre heksadecimalnog sistema koje nama nisu bile do sada poznate, a to su: A, B, C, D, E i F. U sledećoj tabeli prikazana je vrednost svake od ovih heksadecimalnih cifara u binarnom brojevnom sistemu:

Cifra u heksadecimalnom sistemu Vrednost cifre u dekadnom sistemu
A 10
B 11
C 12
D 13
E 14
F 15

Na osnovu ove tabele primećujemo da ćemo prilikom prebacivanja iz heksadecimalnog u dekadni sistem cifru A zamenjivati brojem 10, cifru B brojem 11 itd. što ćemo videti u primeru.
Primer: Broj F9A(16) prebaci u dekadni brojevni sistem.

F9A(16) = F∙162 + 9∙161 + A∙160 = 15∙162 + 9∙161 + 10∙160 =
15∙256 + 9∙16 + 10∙1 = 3840 + 144 + 10 = 3994(10)