Program Škole

Polaznici Edutech škole uzrasta 3. i 4. razreda pohađaju predškolsku godinu. Cilj predškolske godine je razvijanje logičkog razmišljanja i sticanja navika rada na računaru nakon koje dete upisuje I godinu.
U ovom periodu gradivo je podeljeno na 7 odvojenih nezavisnih celina, svaka u trajanju od 8 termina gde se radom u različitim platformama/engine-ima(Alice, GameMaker, Gamefroot, Cyberix3D, Buildbox,Splooder, Flowlab) kreiraju jednostavne i zanimljive video igre.

1. godina

 • GDevelop – platforma za kreiranje 2D igrica.
 • MIT App Inventor – platforma za sitne android aplikacije.
 • Izrada aplikacija i 2d igrica za android uređaje
 • Brojevni sistemi (aritmetičke i logičke operacije, prebacivanje iz jednog u drugi brojevni sistem) Binarni, Oktalni, Hexadecimalni
 • Algoritmi – primeri iz svakodnevnog života, rešavanje zadataka iz logike, matematike i fizike. Dijagrami toka, strukturni dijagrami, pseudokod
 • Osnova proceduralnog programiranja, C jezik, ključne reči, unarni operatori
 • Primena Algoritama u rešavanju zadataka
 • Tipovi promenljivih, uslovne naredbe, petlje
 • Pisanje i izvršavanje programa – C++ jezik
 • Strukture, funkcije, nizovi, matrice
 • Rad sa fajlovima (upis, čitanje i ažuriranje) i bibliotekama
 • Projekat u C jeziku

 

2. godina

 • Web dizajn I – Struktura Web stranice, osnove web dizajna, internet, browser-i, alati
 • Upoznavanje sa HTML i CSS tehnologijama za strukturu i dizajn web stranice
 • HTML tagovi, linkovi, liste, tabele, media sadržaj, forme
 • CSS svojstva, stilizovanje HTML elemenata
 • Izrada statičke web stranice – projekat
 • Javascript promenljive, funkcije, rad sa formama
 • Projekat – statička web aplikacija u lokalu
 • Visual Studio okruženje – jezik C#
 • Izrada Windows Formi i Aplikacija, GUI
 • Funkcije, tajmeri
 • Izrada mini-igrica za Windows
 • Projekat – Aplikacija ili igrica u C#
 • Python script jezik uvod i osnove
 • Projektovanje 2D video igara
 • Python – osnove strukture, promenljive, funkcije , upoznavanje sa sintaksom
 • Python – Izrada Desktop aplikacije i Web Crawlera

 

3. godina

 • Web dizajn II
 • HTML5 i CSS3 tehnologije.
 • HTML5 tagovi, validacija i propisi, web standardizacija, Search-Engine optimizacija
 • Document flow, alati za standardizaciju i validaciju HTML5 koda
 • CSS3 animacije, fluidan, fleksibilan i responsive dizajn
 • Frontend frameworks : Bootstrap, Less.css
 • jQuery biblioteka, tranzicije, efekti i animacije, Spritely, Chosen, slajderi, jQuery widget-i
 • Registracija Hostinga i domena
 • Projekat – napredna statička web aplikacija na internetu
 • Relacione baze podataka, SQL osnovne komande
 • MySQL – kreiranje baze podataka preko konzole, rad sa tabelama,redovi, kolone, polja
 • MySQL – upiti, spajanje tabela, funkcije, kreiranje naprednijih relacija
 • Programske Paradigme – uvod i razlike
 • Napredni Algoritmi
 • Objektno orijentisano programiranje – koncept
 • Objekti i klase, nasleđivanje, polimorfizam, enkapsulacija, apstrakcija
 • Apstraktne klase i interfejsi, rezervisane reči
 • Izrada JavaFX Desktop aplikacija, rad sa bazama podataka, serijalizacija
 • Projekat – Java Aplikacija

 

4. godina

 • Osnova mreža, arhitektura i komponente, OSI model, TCP/IP model, protokoli.
 • Alati za komunikaciju i rad na serveru – Linux
 • PHP –  rad sa formama, rad sa bazom , sesije i cookie
 • Projekat – Izrada dinamičke web aplikacije u PHP-u
 • Angular 4 – direktive, izrazi, moduli i kontroleri, objekti i nizovi
 • Projekat – Izrada dinamičke FrontEnd aplikacije – Angular 4
 • WordPress – Upoznavanje i izrada sajta pomoću najpopularnijeg CMS-a
 • Projekat – Online prodavnica – WordPress WooComerce
 • Kontrola verzija – Git osnovne komande, rad sa GitBash-om
 • Rad sa nerelacionim bazama podataka – MongoDB
 • Izrada MEAN(MongoDB, Express, Angular, NodeJS) aplikacije
 • ReactJS – upoznavanje sa najpopularnijom JavaScript bibliotekom
 • ReactJS – kreiranje single page aplikacije
 • Java Spring Boot framework – setup, kontroleri, servisi, repositorijum , DAO, Hibernate
 • Java Spring Boot framework – izrada BackEnd aplikacije, testiranje Postman-om
 • Projekat – Full Stack Aplikacija sa tehnologijama po izboru

 

 

lazyb