Sabiranje i oduzimanje u pozicionim brojevnim sistemima

Svi znamo da sabiramo i oduzimamo dekadne brojeve potpisivanjem. Kod sabiranja znamo da ako kao zbir odgovarajućih cifara dobijemo broj veći ili jednak 10 (što je osnova dekadnog sistema), zapisujemo broj koji dobijamo kada od dobijenog zbira oduzmemo 10 (osnovu), a 1 pamtimo i prebacujemo na sledeći par cifara.

 

Takođe, ako oduzimamo sa potpisivanjem vršimo pozajmljivanje od cifre koja je za jednu mesnu vrednost više od cifara koje oduzimamo. Cifru od koje pozajmljujemo umanjujemo za 1, a onu kojoj pozajmljujemo uvećavamo za 10 (što je osnova dekadnog brojevnog sistema).

sabiranjeioduzimanje

Postupci za sabiranje i oduzimanje u ostalim brojevnim sistemina su analogni, s tim što, ako kod sabiranja ima prebacivanja (ako je dobijeni zbir cifara veći ili jednak osnovi), zapisujemo broj koji dobijamo kada od dobijenog zbira oduzmemo osnovu (2, 8 ili 16), a 1 prebacujemo na sledeću poziciju.
Kod oduzimanja se pozajmljivanje vrši tako što se od cifre veće mesne vrednosti pozajmljuje osnova (2, 8 ili 16) i dodaje se cifri od koje trenutno oduzimamo. Cifra od koje smo pozajmili se umanjuje za 1.