Stepenovanje prirodnog broja

Skup prirodnih brojeva obeležavamo sa N i njegovi elementi su brojevi 1,2,3,4,… N = {1,2,3,…}

Znamo da množenje prirodnih brojeva možemo da posmatramo kao skraćeno sabiranje. Primer : 5 + 5 + 5 + 5 = 5⋅4
Na sličan način možemo da posmatramo i stepenovanje prirodnih brojeva, s tim što bi stepenovanje definisali kao skraćeno množenje, na primer 5 ⋅ 5 ⋅ 5 ⋅5 = 54.

Za svaki prirodan broj a važi a1= a i a0= 1

Na primer : 51= 5 i 50= 1